بالابر تلسکوپی تک ستونه

 

بالابر تلسکوپی  تک ستونه

بالابر تکلسکوپی تک ستونه

 

ارتفاع بالابری 8 متر

ارتفاع دسترسی 10 متر

بسار با کیفیت